Stages

2023-2024

Turin dojo Zensei

7 – 29 octobre – Aikido et Katsugen undo
22 – 24 mars – Aikido et Katsugen undo
Plus d’infos : https://www.zenseitorino.org/
Toulouse dojo Yuki ho

13 – 15 octobre – Aikido et Katsugen undo
26 – 28 avril – kenjutsu et Iaïjutsu
Plus d’infos : https://dojo-yukiho.org/
Blois dojo Akitsu

10 – 12 novembre – Aikido et Katsugen undo
Plus d’infos : https://akitsu-dojo.org
Paris dojo Tenshin

5 – 7 avril Iaïjutsu
Plus d’infos sur : www.tenshin.org